MI-1t "Roughneck" Power Armor

rghnk.jpg

MI-1t "Roughneck" Power Armor

Fallout: Legacy joshuamazzuto